Privacyverklaring Mundial Assurantiën

Uw persoonsgegevens gebruiken we in verschillende situaties. Bijvoorbeeld als u onze website bezoekt, een aanvraag doet of en schade meld. Welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en waarom we dit doen, leest u in deze privacyverklaring.

Uitgangspunten van het privacybeleid

 • U bent zelf eigenaar van uw persoonsgegevens. Het zijn uw gegevens.
 • We verkopen uw data niet voor commerciële doeleinden.
 • We zijn een intermediair en gebruiken uw data voor onze dienstverlening aan u.
 • We gebruiken uw persoonsgegevens met name om u beter te leren kennen en om te kijken of onze producten (nog) bij uw situatie aansluiten.
 • We beheren uw persoonsgegevens altijd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. U heeft altijd inzicht in uw gegevens of ontvangt dit op verzoek. En u kunt (in een aantal gevallen) zelf uw persoonsgegevens actualiseren.
 • We beveiligen alle data goed en beschermen deze op ieder moment tegen diefstal en misbruik.

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons

We vinden het belangrijk dat uw privacy bij ons in goede handen is. Daarom gaan we op een zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens om en hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen. Wij zijn en blijven verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden we ons aan de geldende regels voor de bescherming van persoonsgegevens waaronder de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we met u in verband kunnen brengen. Het gaat dan niet alleen om uw naam, telefoonnummer of een e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook om uw bankrekeningnummer. Het gaat dus om alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen. Het verzamelen, bewaren en gebruiken van uw gegevens noemen we het ‘verwerken’ van uw persoonsgegevens.

Verwerkt Mundial Assurantiën ook persoonsgegevens van zakelijke klanten?

Voor onze zakelijke dienstverlening verwerken we ook persoonsgegevens: namen van contactpersonen, aandeelhouders of UBO’s (‘uiteindelijke belanghebbende’) van een bedrijf. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) en sanctieregelgeving moeten we onder meer vaststellen wie UBO’s van onze za-kelijke klanten en van onze leveranciers zijn.

Waarvoor verwerken we persoonsgegevens?

We bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. In de meeste gevallen ontvangen wij persoonsgegevens van u zelf omdat u een of meerdere diensten van ons afneemt of wilt afnemen. De wet spreekt dan van gegevensverwerking die nodig is voor het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst. We kunnen u niet helpen als klant als we geen gegevens van u hebben of mogen bewaren.

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende zaken:

a) Het leveren van onze diensten en het onderhouden van een goede relatie met u.
Bijvoorbeeld om uw aanvraag voor onze dienstverlening in behandeling te nemen en te beoordelen of de dienst bij uw situatie en wensen past, opdrachten uit te voeren, uw verzekeringsproducten te beheren, contact met u op te nemen en uw gegevens bij te houden of te wijzigen, als dat nodig is.

b) Het waarborgen van de veiligheid van onze klanten, onszelf en van de financiële sector, het verkleinen van risico’s en het voorkomen van fraude.
We zijn verplicht om de veiligheid en de integriteit van de financiële sector te bewaken. Zo kunnen we met persoonsgegevens onderzoek doen naar mogelijke criminele activiteiten.

c) Het voldoen aan wettelijke of juridische verplichtingen.
Er zijn in de wet veel regels vastgelegd waaraan we ons moeten houden. In deze regels staat dat we uw persoonsgegevens moeten vastleggen en soms aan anderen moeten geven.

d) Het verbeteren van onze dienstverlening.
Bijvoorbeeld om nieuwe manieren van dienstverlening te ontwikkelen. Op deze manier kunnen we onze dienstverlening efficiënter maken en verbeteren.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

De meeste persoonsgegevens die we verwerken, ontvangen wij van u. Daarnaast kunnen we informatie inwinnen bij externe partijen die we betrouwbaar vinden. We zorgen er telkens voor dat we alleen die persoonsgegevens verwerken die we nodig hebben voor onze dienstverlening en bedrijfsvoering.

Afhankelijk van de diensten die we voor u verrichten, kunnen we de volgende gegevens van u opvragen:

 • Uw contactgegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Uw rekeningnummer, om betalingen van u te kunnen ontvangen of betalingen aan u te doen.
 • Uw leeftijd, geslacht en burgerlijke staat.
 • Het nummer van uw rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs. Het kan ook zijn dat we vragen een kopie hiervan op te sturen.
 • Gegevens over uw contacten met ons.
 • Informatie over uw dienstverband, uw inkomen, beroep en werkgever.
 • Informatie over uw financiële situatie, vermogen, bezittingen en schulden.
 • Informatie over uw huidige financiële producten.
 • Bijzondere persoonsgegevens. Bijvoorbeeld over uw gezondheid, strafrechtelijke verleden of gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Deze gegevens verzamelen we alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of het behandelen van een schade. Wanneer we gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig en meestal alleen met uw toestemming. Voor zover wij met uw toestemming gezondheidsgegevens of gegevens van strafrechtelijke aard verwerken, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens bewaren we in ieder geval zolang u klant bij ons bent. Als die relatie eindigt, dan zijn we wettelijk verplicht om uw gegevens nog te bewaren. Hoelang we dit moeten doen is afhankelijk van de overeenkomst die u met ons heeft. Voor bijvoorbeeld pensioenverzekeringen is de wettelijke bewaartermijn langer dan die van een autoverzekering.

Na afloop van de wettelijke bewaartermijn vernietigen we uw gegevens. Op grond van de wet heeft u het recht om ons te vragen uw gegevens te vernietigen. Voor meer informatie over de specifieke bewaartermijnen kunt u contact met ons opnemen.

Welke rechten heeft u?

Uiteraard bent u de baas over uw eigen persoonsgegevens. Daarom geeft de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) u een aantal rechten. U mag ons vragen om:

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • informatie over wat we met uw persoonsgegevens doen;
 • uw persoonsgegevens te corrigeren als deze niet kloppen;
 • uw persoonsgegevens te verwijderen;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of zelfs te stoppen;
 • uw persoonsgegevens over te dragen aan uzelf of een door u aan te wijzen partij;
 • uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken voor automatische besluitvorming;
 • u geen nieuwsbrieven meer te sturen. In commerciële uitingen vermelden we altijd een afmeldmogelijkheid.

We proberen altijd zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na het indienen aan uw verzoek te voldoen. Hiervoor brengen we geen kosten in rekening.
Let er wel op dat we niet altijd aan uw verzoek kunnen voldoen. Denk hierbij aan een verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen, terwijl de wettelijke bewaartermijn nog niet is verstreken of u nog een contract via ons heeft lopen. Als we niet aan uw verzoek kunnen voldoen, laten we dat uiteraard aan u weten.

We kunnen onze privacyverklaring aanpassen

De privacywetgeving is in beweging. We kunnen deze privacyverklaring dan ook aanpassen om up-to-date te blijven. Het is daarom verstandig om deze verklaring te checken vlak voordat u uw persoonsgegevens aan ons geeft.

Heeft u vragen?

Of wilt u uw rechten binnen de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) gebruiken? Neem dan contact op met ons op.